Studie om timstock som stöd i vardagen

Timstocken i vardagen (Anna-Carin Öjteg och Ann-Christin Eliasson)

Den här studien handlar inte om DayCape även om stödet finns i appen.

I studien medverkade 8 familjer där barnen använde sig av timstock. Barnen hade olika funktionsnedsättningar (såsom aspergers syndrom, lindrig eller måttlig utvecklingsstörning och ADHD).

Föräldrarna beskrev att tidshjälpmedlet användes för att barnet skulle veta hur länge en aktivitet ska pågå, för att barnet skulle veta hur länge det skulle vänta på att något ska hända, för att förbereda barnet inför avslut av en aktivitet och för att barnet skulle bli klar i tid för ett nytt moment, alltså att skynda på.

Timstockens effekter

Föräldrarna uttryckte att barnen blev klara med aktiviteter snabbare och i tid, klarade att avsluta en aktivitet och kunde lättare avbrytas. Timstocken hjälpte dem exempelvis att komma i säng i tid (och därmed få tillräckligt med sömn) samt att passa avtalade tider.

Alla föräldrar beskrev positiva förändringar i hur barnet uppträdde – stress, oro och tjat minskade. Barnen beskrevs av föräldrarna som lugnare och tryggare. Föräldrarna upplevde att timstocken hjälpte till att illustrera tiden på ett visuellt sätt och därmed blev tiden mer hanterbar för barnen. Hjälpmedlet kunde också lära barnet att koppla en viss aktivitet till en viss tidslängd, exempelvis hur lång tid delar av morgonrutinerna bör ta.

Föräldrarna beskrev att barnen blev mer självständiga i att utföra olika aktiviteter med timstockens hjälp, såsom att sköta hygien, påklädning och läxläsning. Barnen behövde inte lika ofta någon förälder som manade på och hjälpte till.

Föräldrarna ansåg även att det var viktigt att lära barnet att hantera hjälpmedlet till en början, vilket inledningsvis kunde vara mödosamt men värt det när timstockens positiva effekter märktes.

Nackdelar med timstocken

Flera föräldrar menade att man skulle vilja ha komplement till timstocken t.ex. ett schema eller ytterligare ett tidshjälpmedel för längre tider eller med flexibel inställning av tiden. Timstocken har sina begränsningar genom att den har förprogrammerade tider.

(Anna-Carin Öjteg & Ann-Christin Eliasson, 2010. Timstocken i vardagen. Stockholm: Stockholms Läns Landsting, Handikapp & Habilitering)

http://www.publicerat.habilitering.se/sll/export/sites/sll/downloads/2010-01-timstocken-i-vardagen.pdf